Kurumsal Yönetim |
Etik Kurallar ve Meslek İlkeleri
Bölüm Gezgini :


A- ETİK KURALLAR

1.MARTI Çalışanlarının Tutum ve Davranışı

MARTI’nın meslek ilkeleri ve etik standartları herşeyden önce dürüstlük, kanunlara ve evrensel hukuk

kurallarına bağlılık, adalet, hakkaniyet, objektiflik, güvenilirlik, tarafsızlık, saydamlık ve ketumiyet

gerektirir. Müşterilerimizin, hissedarlarımızın ve iş ortaklarımızın güven ve beğenilerini kazanmak için bu

standartlara uyarız.

2.Ayırımcılık Yapmamak ve Tacizde Bulunmamak

 MARTI çalışanları herkese ve diğer MARTI çalışanlarına ırk, renk, din, dil, cinsiyet, milliyet, yaş,

medeni hal durumlarını dikkate almadan eşit davranır.

 Çalışma ortamının ayırımcılık ve tedirginlik yaratmamasını sağlamayı MARTI bir politika olarak

benimsemiştir. Bu nedenle, ırk, din, dil, cinsiyet, renk milliyet, yaş, medeni durum, engelli olmak

ve askerlik durumu gibi konularda tedirginlik yaratmak veya kişileri taciz etmek de dahil tüm

ayırımcılık ile ilgili tavır ve davranışlar kesinlikle yasaktır.

 Tüm iş kararları, işin kendi özelliklerine göre değerlendirilir. MARTI piyasadaki en kaliteli iş

gücünü istihdam etmeye çalışır ve terfi ve ücretlendirmeyi değer ve performansa göre belirler.

3.Madde Suistimali

MARTI ve MARTI çalışanlarını yasa dışı veya kullanımı izne bağlı madde ve alkol kullanımından korumak

amacıyla, görevi başında veye MARTI için çalışmakta olduğu sırada bu maddeleri veya alkol kullanan veya

etkisi altında bulunan, bunları satan veya bulunduran çalışanlar hakkında, iş akitlerinin feshi de dahil her

türlü disiplin cezası uygulamayı, MARTI bir politika olarak benimsemiştir.

4.Sağlık, Güvenlik ve Çevreyi Korumak

MARTI işini yaparken, çalışanlarının, müşterilerinin ve çevrenin sağlık ve güvenliğinin korunması için

gerekli ortamı oluşturmayı taahhüt eder. MARTI çalışanları bu konularda hassas davranıp, tüm yasa ve

mevzuata uyarak, sağlık, güvenlik ve çevreye zarar verebilecek her durumu bir üst amirine bildirmeyi

görev addeder.

5.MARTI Varlıklarının Doğru Kullanılması ve Korunması

Tüm MARTI çalışanları MARTI’nın varlıklarını hırsızlıktan, kaybolmaktan, çürümekten korumalı ve

verimli kullanımını sağlamalıdır. MARTI’nın varlıkları, maddi değerleri olduğu gibi, marka, telif hakkı,

meslek sırları ve patentler gibi fikri değerleri de içerir. MARTI’nın varlıkları sadece yasal amaçlar için

kullanılabilir.

6.Çıkar Çatışması

 Çıkar çatışması, bir kişinin özel çıkarlarının MARTI’nın çıkarlarına karışması ile oluşur. Çıkar

çatışması, bir MARTI çalışanının MARTI’daki görevini tarafsız ve yararlı bir şekilde icra etmesini

engelleyecek bir çıkarının bulunması veya o yönde işlem yapması ile ortaya çıkabilir.

 MARTI çalışanları iş ile ilgili hiçbir kararın MARTI’nınkiyle ilgili olmayan çıkarlardan

etkilenmesine izin vermemelidir. Bu tür kararlar sadece işin gereği olarak alınmalıdır. Çalışanlar

çıkar çatışmasından ve hatta bu izlenimi verebilecek hareketlerden ve MARTI ile hissedarlarının yararlarının maksimize edilmesini

engelleyecek işlemlerden kaçınmalıdır.

 

 MARTI çalışanlarının, MARTI’nın yasal iş hacmini ve çıkarlarını geliştirmek ve karını artırmak

için çok çalışmak ve bu amacla ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek görevi vardır. MARTI

çalışanları, MARTI’nın değerlendirip red ettikleri dışında, şirket malı, bilgisi ve pozisyonu

nedeniyle edinmiş olduğu bir iş imkanını kendisi için kullanamaz veya üçüncü bir şahısa

yönlendiremez.

 MARTI çalışanları kendilerini, kendi çıkarlarınının MARTI çıkarları ile çeliştiği, çatıştığı anlamı

verebilecek bir konuma bilerek sokmamalıdır.

 MARTI ve MARTI çalışanının ailesi (ana, baba, kardeş, eş, cocuk, ve kayınları) veya yakın şahsi

ilişkisi bulunanlar ile yapılacak işlemlerden önce ilgili çalışan durumu Genel Koordinatör’ e iletir,

ve işlemin bir çıkar çelişkisi olup olmadığı veya bu izlenimi verip vermediği kararlaştırılır.

 Bir MARTI çalışanı, MARTI’ya karşı olan sorumluluklarını hakkıyla üstlenmesini engelleyecek

veya dikkatini başka taraflara çekebilecek etkilerden korumak için, imkanlarının üzerinde borç

yükü altına girmemelidir.

7.Bağlılık

 Bir MARTI çalışanı görevi nedeniyle edinmiş olduğu bilgileri görevi sırasında veya MARTI’dan

ayrıldıktan sonra dahi sır olarak saklamalıdır. Bu bilgiler, çalışanlar, ücret politikaları, acente

ilişki ve fiyatlandırmaları, iş stratejileri ve MARTI’ya ait diğer bilgilerden oluşur.

 Görevinden ayrılmayı planlayan bir MARTI çalışanı bir başka MARTI çalışanını MARTI’dan

ayrılmaya teşvik edemez, bu amaçla faaliyet gösteremez.

8.Armağan ve Ağırlama

 Armağan ve ağırlama ile ilgili her konuda MARTI çalışanının doğru değerlendirme yapmak

sorumluluğu vardır. Bir iş amacı ve zarureti varsa, saptanmış olan limitin altındaysa, masraflar

gerekli ve makul ise, armağan vermek veya kabul etmek, ağırlamada bulunmak veya ağırlanmak,

uygun bir davranış olarak nitelenir. Tereddüt halinde çalışanın amirine danışması gereklidir.

 MARTI’nın işlem ve anlaşmaları veya MARTI ile ilişkili herhangi bir iş veya şirket ile ilgili

verilmesi gereken bir kararın değerlendirilmesini uygunsuz bir şekilde etkilemek amacıyla

MARTI çalışanları armağan veya ağırlama teklif ve kabul edemezler.

 Armağan, bir MARTI çalışanına bir başka bir yerde çalışan tarafından sunulan veya bir MARTI

çalışanı tarafından bir başka yerde çalışan birisine sunulan, parasal değeri olan herhangi birşey

demektir.

 Ağırlama, (içecek, yiyecek, konaklama, bilet dahil) özel bir iş amacı olan bir durum olup, bir

MARTI çalışanının da içinde bulunmasını zorunlu kılar. MARTI, kendi çalışanının da hazır

bulunduğu bir başka şirket elemanının ağırlanmasını armağan olarak nitelemez.

 Armağan kabul etme ve sunmanın üst limiti 500 YTLdir.

Armağan Kabul Etmek

 MARTI çalışanı, kararını uygunsuz bir şekilde etkilemiyorsa ve piyasa uygulamaları da böyleyse,

limit içinde kalan değerdeki armağanı kabul edebilir. MARTI çalışanları süreklilik veya sıklık gösteren bir biçimde aynı kaynaktan armağan kabul edemez.

Armağanın limit altında olup olmadığına MARTI çalışanı karar verir.

 Eğer armağanı reddetmek armağanı sunana karşı kabalık veya hakaret olarak nitelenecekse veya

MARTI’nın armağanı verenle iş ilişkisinin bozulmasına yol açacaksa, MARTI çalışanına sunulan

ve limit üzerinde olduğu anlaşılan armağan, MARTI çalışanı tarafından şahsı adına kabul edilmez

ve MARTI adına alınır. Bu durumda armağan MARTI’nın mülkiyetine geçer ve kayıt edilir.

 

Armağan Sunmak

 Armağanlar zevkli olmalıdır.

 Limiti aşan armağan alımlarında şirket Genel Koordinatör’ den ön onay alınmalıdır. Tüm

armağan giderleri aynı merci tarafından onaylanmalıdır.

 

Ağırlama Sunmak

 MARTI çalışanı tarafından sunulan ağırlama zevkli ve bir iş amacına yönelik olmalıdır.

 MARTI çalışanının hazır bulunmadığı ve MARTI tarafından ödenen ağırlamalar armağan olarak

nitelenir ve limite tabi tutulur.

 

Ağırlama Kabul Etmek

 Aşırı abartılı ve zevksiz veya aşırı müsrif, gösterişli davet talepleri kibarca reddedilmelidir.

 MARTI çalışanının hazır bulunmadığı ve MARTI dışında birisi tarafından ödenen ağırlamalar

armağan olarak nitelenir ve limite tabi tutulur.

 

9.Hisse Senedi/Tahvil/Bono (Menkul Kıymet) Alım Satımı

 MARTI çalışanları görevleri sırasında MARTI hakkında önemli bilgiler edinirler. Bir çalışanın

kamuya açıklanmamış önemli bilgiler üzerinden menkul kıymet alıp satması veya spekülasyon

yapması kanuna ve MARTI politikalarına aykırıdır. Bu gibi yasal olmayan işlemlere “insider

trading” denmektedir. Bu tür bilgileri üçüncü şahıslara aktarmak da hem aktaran hem de

aktarılan açısından kanuna aykırı olarak nitelenmektedir.

 MARTI çalışanlarının, MARTI veya iştiraklerinin hisse senedini alıp satması ve bu hisse senetleri

üzerinden spekülasyon yapması, üçüncü şahıslara bilgi aktarması yasaktır.

 MARTI aynı yasağı bu hisse senetlerinin türev işlemlerine de uygular.

10.Basın ve Halkla İletişim

Genel Koordinatör veya üstü tarafından izin verilmedikçe, yasalar tarafından zorunlu kılınanlar dışında,

MARTI’ya ait hiç bir bilgi ve belge MARTI dışına verilemez, dağıtılamaz.

11.Hırsızlık ve Sahtekarlık

Gerek MARTI’nın varlıkları, gerekse üçüncü şahıslara ait varlıklar üzerinde sahtekarlık ve hırsızlık veya

benzeri faaliyetlerde bulunan MARTI çalışanı, MARTI’nın öz değerleri ile çelişkiye düşmüş olur.

 

 12.Siyasi Faaliyetler

 MARTI çalışanlarının MARTI ismini herhangi bir siyasi amaçla kullanmaları yasaklanmıştır.

MARTI çalışanları siyasetle iştigal etmez.

 MARTI varlıkları ve fonları hiçbir siyasi amaç için kullanılamaz.

13.Yetkili Merciler İle İletişim

 İlgili denetleme kurumu veya vergi dairesinin veya herhangi bir resmi dairenin herhangi bir

araştırma, soruşturmasına-sözlü, telefonla, yazılı, ziyaretle-muhatap kaldığında veya bir yasal bir

belge tebellüğ ettiğinde (ör.mahkeme celbi, icra yazısı, ödeme emri vb.), MARTI çalışanı konuyu

derhal amirine ve şirket Hukuk Müşavirine iletir.

 Yetkili resmi mercilerin talepleri eksiksiz, gerçek ve doğru bilgi ile yanıtlanmalıdır. Denetim veya

inceleme sırasında, MARTI çalışanları herhengi bir belgeyi gizlememeli, tahrif ve imha etmemeli,

denetim ve inceleme elemanına yalan söylememeli, yanlış yönlendirmemeli veya başka bir şahsı

bu yönde etkilememelidir.

14.MARTI’nın Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

 MARTI’nın bilgisayarları, iletişim donanım ve yazılımları (telefon, e-mail dahil), diğer bir

anlatımla tüm bilgi teknolojisi sistemleri MARTI’nın malı olup iş amacıyla iletişim kurmak ve

geliştirmek için kullanıma sunulmuşlardır. Bu nedenle, MARTI çalışanları MARTI’nın bilgi

teknolojisi sistemlerini, müşterilere hizmet sunmak ve sair iş amaçları ile kullanmalıdırlar.

MARTI çalışanları, MARTI’nın bilgi teknolojisi sistemlerini kullanırken mahremiyet beklentisi

içinde olmamalıdır. MARTI, çalışanına haber vermeden, bu tür bilgi ve faaliyeti denetlemek,

ulaşmak, incelemek, kopyalamak, silmek ve açıklamak hakkını mahfuz tutar.

 MARTI çalışanları, MARTI’nın bilgi teknolojisi sistemlerini kullanarak göndermiş ve almış

olduğu iletişim ve e-mail mesajlarını resmi muhaberat belgesi gibi işleme koyar.

 MARTI’nın bilgi teknolojisi sistemleri, başkalarına karşı düşmanca, mütecaviz, gayrı kanuni, açıksaçık,

kötü, küfürlü, terbiyesiz, küçük düşürücü, ayırımcı bilgilerin üretilmesi, saklanmsı ve

iletilmesi amacıyla kullanılamaz. MARTI’nın bilgi teknolojisi sistemleri, gayrı kanuni, açık-saçık

ve ayırımcı içeriklere sahip web sitelerine bilerek ve isteyerek girmek için kullanılamaz.

 MARTI çalışanları, bilgi teknolojisi sistemlerinin kullanımı, dili ve iletişimi sırasında en üst

standartlarda kurumsal ve sosyal, ahlak, tavır ve davranış içinde bulunmak zorundadırlar.

 MARTI’nın işleri için kullanılan tüm bilgi işlem yazılımlarının usulüne uygun olarak

lisanslandırılmaları gerekir ve sadece bu lisans içeriğinde kullanılırlar. MARTI’da lisanssız

yazılım kullanmak kesinlikle yasaktır.

 

B- MESLEKİ İLKELER

1.Doğru Belge ve Kayıtlar

 MARTI’nın belge ve kayıtları her zaman doğru ve güvenilir bir biçimde düzenlenmelidir.

MARTI’nın iş yaptığı taraflarla olan her türlü ilişki ve işlemleri kayıt ve defterlere doğru ve

detaylı olarak kaydedilmelidir.

 MARTI çalışanları herhengi bir belge ve kayıttaki bilgiyi değiştiremez, tahrif edemez.

 Mevzuata ve genel kabul görmüş muhasebe esaslarına herzaman uyulması beklenir.

 Hiçbir MARTI çalışanı hiçbir şekilde MARTI’nın iç ve bağımsız denetçilerini hile ile ikna etmeye,

zorlamaya, yönetmeye veya yanlış yönlendirmeye kalkamaz.

 MARTI’nın mali, muhasebe ve işletme defterlerine kayıt oluşturan ve kaydedenler, kayıtların

doğru ve eksiksiz olmasından ve destekleyici belge ve fişlere sahip bulunmasından sorumludur.

Hiçbir MARTI çalışanı bilerek ve isteyerek işlemlerin gerçek niteliklerini saklayan veya yanıltan

kayıtlar oluşturamaz ve muhasebeleştiremez.

2.Satın Alma

Satın alma kararları çıkar çatışmalarının sonucu etkilemesine izin vermeden alınır. Bazı satın alma

faaliyetleri ihale sistemine tabi tutulabilir. MARTI adil ve tarafsız bir satın alma düzeni içinde kaliteli mal

ve hizmet sağlamayı ilke olarak benimser.

3.Belge Saklamak

Belge, defter ve bilgi, yasalarca öngörülen süre boyunca saklanır ve sonra yine yasalarca öngörülen şekilde

imha edilir. Bunların imhası, mahkeme kararı, dahili ve harici soruşturma veya olası bir hukuki ihtilaf

nedeniyle ertelenebilir. Bu durumdaki bilgi, belge, defter ve kayıta sahip olan veya kontrolünde bulunan

MARTI çalışanı konuyu derhal Genel Koordinatör ve Hukuk Müşavirinin dikkatine getirir ve alacağı

talimata göre hareket eder. Gerekli bilgi, belge ve kayıtları hazır bulundurmamak, MARTI ve çalışanları

aleyhine ceza ve hukuk davaların açılmasına neden olabilir.

4.Gizlilik ve Ticari Sırlar

 MARTI tarafından oluşturulan ticari önemi haiz sırlar gizlidir. MARTI çalışanları MARTI’nın iş

konusu ile ilgili bilgileri kullanırken, görüşürken ve iletirken azami ihtiyatlı davranmalıdırlar.

 Hiç bir MARTI çalışanı, MARTI’nın gizli bilgilerini, MARTI dışında çalışan ve bu bilgileri almaya

yetkili olmayan hiç bir kimseye ne sözle, ne yazıyla, ne de elektronik ortamda veremez.

 MARTI’dan ayrılması halinde dahi hiç bir çalışan, MARTI’nın gizli bilgilerini, MARTI dışında

çalışan ve bu bilgileri almaya yetkili olmayan hiç bir kimseye ne sözle, ne yazıyla, ne de elektronik

ortamda veremez.

5.Danışmanlar/Müşteriler/Üçüncü Şahıslar

 MARTI çalışanları, MARTI’yı temsil edecek üçüncü şahısların seçiminde çok titiz davranmalıdır.

 

 MARTI çalışanları kendi yapabilecekleri işler için, dolaylı olarak danışman, acenta, müteahhit ve

sair temsilciler kullanamaz, kullanılmasını öneremez. Danışman ve müteahhit seçimleri Yönetim

Kurulu tarafından yapılır.

 MARTI çalışanları, müşterilerin, acentaların ve tedarikçilerin MARTI ile olan ilişkilerini istismar

etmemelerini sağlamaya ve bu kişiler tarafından MARTI isminin herhangi bir yolsuzluk,

sahtecilik, etik ve dürüst olmayan iş ve işlemlerde kullanılmasını önlemeye dikkat etmelidir.

 MARTI çalışanları iş ilişkisi içinde bulundukları herkese profesyonellik, nezaket ve saygı ile

davranır. MARTI çalışanları müşterilerin memnuniyet ve yararlarının ilk planda olduğunu bilir.

C- İSTİSNALAR

Bazı sınırlı durumlarda MARTI Meslek İlkeleri ve Etik Kuralları’ na istisna tanımaya Yönetim Kurulu

yetkilidir.

D- KURALLARA UYMAMA DURUMU

 Bu ilke ve kuralları ihlal eden veya bu ilke ve kurallardan taviz veren bir MARTI çalışanı, hizmet

akdinin fesih edilmesi ve hatta hakkında gerekirse ceza veya hukuk davası açılmasına kadar

varabilecek olan disiplin cezasına maruz kalabilir.

 Bu kuralların ihlal edilmekte olduğu şüphesi veya ihtimalinin bulunduğunu iyi niyetle ihbar eden

personel hakkında MARTI işlem yapmaz.

 MARTI ilkelerinin ve kurallarının ihlali, başkalarından MARTI ilkelerini ve kurallarını ihlal

etmesini istemek veya MARTI ilke ve kurallarının ihlal edilmekte olduğunun bilinmesine rağmen

yetkililere bildirmemek disiplin cezası gerektiren hallerdir.

 Her zaman, herhangi bir işlemin MARTI ilke ve kurallarını ihlal edip etmediği MARTI tarafından

belirlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Martı Otel İşletmeleri A.Ş.