Kurumsal Yönetim |
Bağış Politikası
Bölüm Gezgini :


Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği ,

 “Şirket Esas Sözleşme’sinin 16/m maddesinde  belirtildiği gibi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla; sosyal, kültürel, eğitim, sağlık vb. amaçlı faaliyet gösteren, yurtiçi veya yurtdışında yerleşik sivil toplum örgütleri, vakıflar, dernekler, eğitim öğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim Kurulu’nun onayıyla Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

 

İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile bağış politika değişiklikleri hakkında anılan döneme ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.”

Copyright © 2024 Martı Otel İşletmeleri A.Ş.