Kurumsal Yönetim |
Şirket Paylarının Geri Alım Politikası
Bölüm Gezgini :


MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI

 

Geri Alımın Amacı

Hisselerimiz, global ekonomik dalgalanmalar ve ülkemizin de içinde bulunduğu bölgedeki siyasi istikrarsızlık sonucu Borsa İstanbul A.Ş.’de yaşanan dalgalanmalar Şirketimiz hisse fiyatları da etkilemektedir. Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve fiyat dalgalanmalarını azaltmak üzere piyasa koşulları değerlendirilerek Borsa İstanbul A.Ş.’de hisselerimizin gerek görüldüğü takdirde geri alım yapılabilmesi ve bu kapsamda Genel Kurul’dan alınan yetki ile önümüzdeki dönemde Borsa’da oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amaçlanmaktadır.

 

Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı

Şirket’in paylarının en fazla % 10’u geri alınır. Mevcut pay sayısı 87.120.000 adet olduğundan alınabilecek pay miktarı 8.712.000 adettir. Mevzuat değişikliği veya sermaye arttırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır.

 

Geri Alınan Pay Sayısı ve Bilgileri

Şirketimiz tarafından daha önce geri alımı yapılan hisseler toplamda 2.537.167 adet olmuştur. Hisse alımları için toplam 1.916.613 TL ödenmiştir. Alınan toplam hisselerin sermayeye oranı % 2,20’dir.

 

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Geri alım için Şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirlerden yaratılacak azami 7.000.000 TL tutarında bir fon kullanılabilir.

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-22.1) sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’ne göre, Geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

 

Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise açıklanan en son tarihli konsolide bilançoda yer alan özkaynak toplamının ödenmiş sermayeye oranının % 50 fazlasıdır.

 

Genel Kurul’dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kendisine yetki verildiği tarihten, 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar  pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması ile mevzuat uyarınca gereken işlemlerin yapılması konusunda yetkilidir. Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulu daha kısa süreli bir veya daha fazla bir geri alım programı gerçekleştirebilir.

 

Yönetim Kurulu bu süre yetki süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar bir geri alım programı başlatmaya karar verebilir. Bu takdirde yukarıdaki prosedür tekrarlanır.

 

Pay alımlarından sonra, işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, işlem fiyatı, sermayeye oranı, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

Daha önceki alımlar dahil, geri alınan payların elden çıkarılması durumunda, işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce işleme konu payların nominal tutarı, işlem fiyatı, sermayeye oranı, kalan payların sermayeye oranı, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

 

Yönetim kurulu geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve yeni bir geri alım programı başlatmakta yetkilidir.

 

İşlemler İçin Yetkilendirme

Alım ve satım işlemleri için Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Pakize Oya Narin ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin yetkilendirilmiştir.

 

Geri Alım Programının Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi

Geri alım programı 10 Temmuz 2014 tarihinde toplanan Genel Kurul'da onaylanmıştır.

 

Copyright © 2024 Martı Otel İşletmeleri A.Ş.